Morze Góry Jeziora
Region Województwo Miasto Branża

Oferty specjalne

zobacz wszystkie

Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ SERWISU INTERNETOWEGO „ŚLUB ZE SNÓW”

 

1. PRZEPISY OGÓLNE
 

 1. Serwis ślubny www.slubzesnow.pl prowadzony jest przez firmę ICONCEPT  z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Purkyniego 1. zwaną dalej ICONCEPT.

 2. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia przez Serwis usług drogą elektroniczną, w szczególności za pośrednictwem witryny www dostępnej w Internecie pod adresem http://www.slubzesnow.pl oraz witryn zależnych (subdomen) morze.slubzesnow.pl, gory.slubzesnow.pl, jezeiora.slubzesnow.pl zwanych dalej serwisem ślubnym.

 3. Celem serwisu ślubnego slubzesnow.pl jest zapewnienie dostępu do do aktualnych informacji o tematyce ślubnej.

   

2. SERWIS ŚLUBNY

 

 1. Serwis ślubny jest dostępny pod adresem internetowym www.slubzesnow.pl. Wyłączne prawo do rozporządzania i korzystania z serwisu ślubnego lub zezwalania na korzystanie z jego zasobów, jak i poszczególnych jego składników przez inne podmioty ma ICONCEPT.

 2. Dostęp do serwisu ślubnego polega na umożliwieniu zarejestrowanym i niezarejestrowanym użytkownikom korzystania z zasobów serwisu za pomocą – udostępnionych w Internecie pod adresem www.slubzesnow.pl wraz z subdomenami– narzędzi informatycznych.

 3. Wszelkie dobra, takie jak informacja, usługi, towary, dobra niematerialne oraz inne udostępnione na nim świadczenia, pochodzące lub oferowane przez serwis ślubny lub inne osoby są zasobami serwisu ślubnego.

 4. Serwis ślubny oferuje usługi spersonalizowane dla danego użytkownika, takie jak:
  1. dostęp do wybranych części serwisu,
  2. dostęp do biuletynu elektronicznego.

 5. Serwis Ślubny może wprowadzić inne niż wymienione w pkt 4. świadczenia, o czym zawiadomi użytkowników w trybie zmiany regulaminu.

  3. REJESTRACJA

 

1. Użytkownikiem zasobów serwisu ślubnego slubzesnow.pl jest osoba, która dokona rejestracji zgodnie z procedurami zawartymi w formularzu rejestracyjnym (http://slubzesnow.pl/index/register).

 1. Rejestracji dokonuje się poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego on-line w przedstawionym zakresie oraz potwierdzenie faktu rejestracji drogą elektroniczną.

 2. Podanie danych identyfikacyjnych w formularzu rejestracyjnym potwierdza ich autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym.

 3. Wysłanie formularza rejestracyjnego oznacza akceptację warunków regulaminu oraz zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie podanych informacji przez ICONCEPT, firmy współpracujące i inne podmioty, obecnie i w przyszłości, w celach związanych z zakresem działania firmy, w systemach informatycznych i innych zbiorach danych, w celach statystycznych i marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. (DzU z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.).

 4. Zaakceptowanie warunków podanych w formularzu rejestracyjnym przez użytkownika z jednej strony, a przyjęcie przez serwis ślubny slubzesnow.pl złożonego on-line formularza rejestracyjnego z drugiej strony, oznacza zawarcie umowy między użytkownikiem a serwisem ślubnym slubzesnow.pl o korzystaniu z zasobów serwisu ślubnego slubzesnow.pl zwanej dalej umową, na warunkach określonych w regulaminie i obowiązującym prawie.

 5. Przez zaakceptowanie warunków zawartych w regulaminie użytkownik oświadcza, że zapoznał się z treścią regulaminu i wyraża zgodę na włączenie go do treści umowy.

 6. ICONCEPT zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia formularza rejestracyjnego bez podania przyczyny.

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. ICONCEPT zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu ochrony danych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (DzU z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)

 2. Każdy użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, a także prawo do ich poprawienia i żądania usunięcia.

 3. Konta użytkowników mogą być wykorzystywane przez serwis ślubny slubzesnow.pl do celów komercyjnych, a w szczególności do przesyłania reklam oraz innych treści o charakterze informacyjnym.

 4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest ICONCEPT.

 5. Aktualną informację na temat stosowanych przez Administratora zabezpieczeń mających na celu ochronę prywatności Użytkowników można uzyskać wchodząc na stronę: http://slubzesnow.pl/Kontakt/Polityka-prywatnosci

 1. OGRANICZENIA

 1. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania witryn WWW, transmisji i dystrybucji materiałów zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego regulaminu i zasadami etykiety sieciowej (netykiety), a w szczególności do:

 1. nieumieszczania materiałów pornograficznych, treści podżegających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej itp. oraz propagujących przemoc;

 2. działania w sposób nienaruszający praw osób trzecich (np. niezamieszczanie elementów graficznych, plików muzycznych lub innych elementów kodu HTML, do których prawa autorskie posiadają osoby trzecie);

 3. niezamieszczania reklamy negatywnej itp.;

 4. nieumieszczania stopek reklamowych innych witryn WWW;

 5. nieumieszczania na stronie odnośników do witryn znajdujących się na innym serwerze, a będących dystrybutorem treści zabronionych przez prawo lub niniejszy regulamin. Dotyczy to również bannerów naruszających zasady netykiety;

 6. nieumieszczania na serwerze plików, które mogą zakłócić funkcjonowanie serwera lub witryn innych użytkowników.

 1. ICONCEPT zastrzega sobie prawo do:

 1. natychmiastowego skasowania komentarzy użytkownika bez uprzedzenia w wypadku naruszenia regulaminu;

 2. skasowania w sytuacjach wyjątkowych wszelkich zasobów znajdujących się na serwerach slubzesnow.pl;

 3. całkowitego zaprzestania świadczenia bezpłatnych usług na stronach slubzesnow.pl po uprzednim powiadomieniu użytkownika;

 4. zmiany niniejszego regulaminu; przy czym użytkownikowi przysługuje prawo do rezygnacji z witryny w każdym momencie, a w szczególności, gdy nie zaakceptuje późniejszych zmian regulaminu.

 1. W przypadku, gdy użytkownik podjął działania, które nie są zakazane przez niniejszy regulamin, ale zostaną przez slubzesnow.pl uznane za niepożądane, slubzesnow.pl może zawiadomić użytkownika za pomocą poczty elektronicznej o tym fakcie, z poleceniem zaprzestania podejmowania wymienionych działań. Jeżeli użytkownik nie zastosuje się niezwłocznie do polecenia slubzesnow.pl, będzie to traktowane jak naruszenie regulaminu.

 2. ICONCEPT zastrzega sobie prawo do okresowego zawieszenia funkcjonowania usług elektronicznych związanych z serwisem ślubny bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników.

 3. ICONCEPT zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie po uprzednim powiadomieniu użytkowników. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronach slubzesnow.pl.

 

 

 1. ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. ICONCEPT nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. treść danych zamieszczanych na stronie slubzesnow.pl.;

 2. jakiekolwiek szkody użytkownika spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem wiadomości;

 3. sposób, w jaki konta będą wykorzystywane przez użytkowników;

 4. treści i inną zawartość znajdującą się na serwerze (wiarygodność kont nie jest kontrolowana), całkowitą odpowiedzialność za treść i zawartość listów ponosi użytkownik konta, z uwzględnieniem własnej odpowiedzialności karnej za działania niezgodne z prawem;

 5. skutki wejścia przez osoby trzecie w posiadanie hasła użytkownika;

 6. przerwy w funkcjonowaniu systemu pocztowego, zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od dostawcy;

 7. utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od dostawcy usługi;

 8. szkody spowodowane wyłączeniem systemu z powodu awarii sieci energetycznej lub łącz operatorów sieci teleinformatycznych;

 9. niemożność zalogowania się w serwisie ślubnym slubzesnow.pl , spowodowaną w szczególności jakością połączenia, awarią operatora sieci telefonicznej lub energetycznej, złą konfiguracją oprogramowania użytkownika;

 10. skutki dostępu osób nieuprawnionych, spowodowane przez osoby znające hasło, lub które hasło złamały;

 11. nieprawidłowe działanie serwisów indywidualizowanych w wypadku nieaktualnych danych osobowych;

 12. utratę danych, zniszczenie sprzętu lub innych dóbr w następstwie informacji zamieszczonych w serwisie ślubnym slubzesnow.pl przez innych użytkowników.

 1. ICONCEPT będzie zapewniał użytkownikom dostęp do świadczeń wykonywanych bezpośrednio przez inne podmioty. W takim wypadku ICONCEPT nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wywiązanie się przez te osoby z obowiązku wykonania przez nie świadczenia, które zamówił użytkownik.

  7. PROMOCJA W SERWISIE

  1. Na stronach internetowych serwisu ślubnego slubzesnow.pl będą umieszczane reklamy i ogłoszenia osób trzecich, za ustaloną opłatą i na warunkach ustalonych z osobą zamieszczającą reklamę lub ogłoszenie.
  2. ICONCEPT nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń zamieszczonych na stronach internetowych slubzesnow.pl.
  3. ICONCEPT ma prawo odmówić zamieszczenia reklamy lub ogłoszenia, jeżeli ich treść lub forma jest sprzeczna z prawem, zasadami współżycia społecznego lub charakterem serwisu slubzesnow.pl.
  4. Rejestrując się, użytkownik wyraża zgodę na zamieszczenie swoich danych osobowych w bazie ICONCEPT i wykorzystywanie ich w celach marketingowych zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, ( Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) z możliwością wglądu do swoich danych oraz prawem ich aktualizowania.

 

 1. PRAWA AUTORSKIE

 1. Nazwa slubzesnow.pl oraz Ślub ze snów jest chronioną prawnie nazwą oraz znakiem towarowym. Jakiekolwiek jej używanie jest zabronione bez pisemnej zgody ICONCEPT.

 2. ICONCEPT jest przedmiotem praw autorskich i innych praw wyłącznych, jak również składających się na nie poszczególnych elementów, w szczególności znaków towarowych, wzorów użytkowych, przedmiotów prawa autorskiego lub praw pokrewnych i innych dóbr niematerialnych. Należące do ICONCEPT dobra zawierają Copyright Slub ze snów lub inną wskazującą na pochodzenie od jego przedsiębiorstwa.

 3. W serwisie ślubnym slubzesnow.pl udostępniane są ponadto dobra pochodzące od innych niż ICONCEPT osób: są wśród nich przede wszystkim informacje, dane, teksty, wizerunki, głosy, dźwięki, muzyka, grafiki, będące własnością osób uprawnionych.

 4. Wszystkie prawa osób, od których pochodzą wskazane wyżej dobra, są zastrzeżone.

 5. Zabronione jest kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie jakiegokolwiek zasobu serwisu ślubnego slubzesnow.pl, chyba że uprawniony podmiot wyraźnie udzieli na daną czynność zgody.

 6. Użytkownik serwisu ślubnego slubzesnow.pl zobowiązany jest nie dokonywać żadnych zmian w oprogramowaniu udostępnionym w celu korzystania z serwisu ślubnego bez zgody ICONCEPT.

 7. Żadna część zasobów serwisu ślubnego slubzesnow.pl nie może być publikowana bez zgody ICONCEPT. Jakiekolwiek drukowanie, kopiowanie i zapisywanie na dysk komputera jest dozwolone jedynie do prywatnego użytku użytkownika serwisu ślubnego.

 8. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.

 9. W razie sporów mogących powstać w zakresie interpretacji, stosowania lub wykonania umowy właściwym będzie sąd powszechny dla siedziby ICONCEPT.

 

 

 1. ZASADY KORZYSTANIA Z FORUM

 

 1. Użytkownik Zarejestrowany jest uprawniony do zamieszczania wypowiedzi, komentarzy oraz wpisów na forum dostępnym w serwisie, byle było ono zgodne z regulaminem.

 2. Użytkownik Niezarejestrowany jest uprawniony tylko do przeglądania wypowiedzi oraz wpisów na forum dostępnym w serwisie.

 3. Przed napisaniem tematu, należy sprawdzić czy podobny temat już nie istnieje.

 4. Tematy należy pisać w odpowiednich kategoriach Forum, a także pisząc temat należy go tytułować zgodnie z problemem bądź kierunkiem dyskusji.

 5. Nie dopuszcza się używania treści powszechnie uznawanych za wulgarne, seksualne (w tym wulgarne słownictwo, wulgarne obrazki)

 6. Zabrania się obrażania innych osób ze względu na ich przekonania społeczne, religijne bądź inne.

 7. Zabrania się spamowania.

 8. Posty i tematy powinny być pisane starannie, rozumie się przez to poprawność ortograficzną i gramatyczną.

 9. Za treść postów odpowiadają ich autorzy. Administratorzy i Moderatorzy upoważnieni przez ICONCEPT mogą usuwać posty, które jakikolwiek sposób naruszają niniejszy Regulamin.

 10. Korzystanie z forum Serwisu oznacza akceptację regulaminu.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Aktualny regulamin znajduje się w serwisie ślubnym slubzesnow.pl pod adresem elektronicznym http://slubzesnow.pl/Kontakt/Reklama

 2. Regulamin obowiązuje użytkownika z dniem złożenia przez niego formularza rejestracyjnego w treści obowiązującej na dzień złożenia.

 

Copyright © Ślub ze snów
Projekt i realizacja: Me & My Friends